Tom Kabinet (ebooks) moet effectieve maatregelen nemen

Het Hof heeft op 20 januari 2015 uitspraak gedaan in de zaak van uitgevers tegen het online ebook-platform Tom Kabinet. Het Hof vindt dat de verkoop van tweedehands ebooks voorlopig niet moet worden verboden, mits deze rechtmatig zijn verkregen. Maar het Hof wijst wel een beperkt verbod toe.

Maatregelen

Tom Kabinet is – aldus het Hof – op dit moment niet voldoende in staat om te controleren of e-books op rechtmatige wijze door de aanbieder daarvan zijn verkregen en dat de door haar genomen maatregelen voldoende zijn om de doorverkoop van illegale e-books via haar website op adequate wijze te bestrijden.

Beperkt verbod

Het gevorderde verbod is door het Hof alsnog beperkt toegewezen, omdat er dus onvoldoende effectieve maatregelen zijn genomen om verhandeling van illegaal geüploade ebooks te voorkomen. Als Tom Kabinet er alsnog in zou slagen om voldoende effectieve maatregelen te nemen om illegaal verkregen e-books van haar website te weren, kan zij zich tot de Voorzieningenrechter wenden met het verzoek dit verbod op te heffen. Het beperkte verbod is toegewezen op grond van onrechtmatige daad (en niet op grond van inbreuk op auteursrecht).

Volgens het Hof is door de uitgevers namelijk voldoende feitelijk onderbouwd dat de door Tom Kabinet geëxploiteerde website door derden niet alleen voor de doorverkoop van legaal gedownloade e-books wordt gebruikt. En dat via die website tevens in niet te verwaarlozen mate illegale exemplaren worden verhandeld.

Maar in principe vindt het Hof dus voorlopig (het is immers nog steeds een kort geding) dat de verkoop van tweedehands ebooks niet moet worden verboden, mits deze rechtmatig zijn verkregen.

Achtergronden

Volgens het Hof kan niet met zekerheid worden gezegd wat de reikwijdte van het UsedSoft-arrest van het EU Hof van Justitie (over doorverkoop van ’tweedehands’ software) zal zijn en dat er rekening mee moet worden gehouden dat de betekenis van dat arrest zich ook uitstrekt tot de handel in e-books.

Het wachten is op het oordeel van de Hoge Raad en uiteindelijk het EU Hof van Justitie, als de zaak aan die instanties wordt voorgelegd. Wellicht geeft het EU Hof van Justitie in de lopende zaak over het uitlenen van ebooks door bibliotheken al meer duidelijkheid.

Het arrest kunt u hier online vinden: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:66

Zie over deze zaak ook ons eerdere bericht op deze website en de noot van Sabine van Rienen en Ernst-Jan Louwers in het Tijdschrift voor Internetrecht: /nl/nieuws/2015/rechtbank-handel-in-tweedehands-ebooks-toegestaan.

publicatiedatum: dinsdag 20 januari 2015