Is overdracht van een auteursrecht mogelijk?

In de praktijk gaat het maar al te vaak mis: de opdrachtgever denkt ‘ik betaal, dus ik heb het auteursrecht’. Niets is minder waar. In beginsel heeft degene die het werk werkelijk maakt, het auteursrecht. Dus de freelancer die u inschakelt, heeft het auteursrecht, tenzij hij of zij het recht schriftelijk overdraagt!

Dit soort missers komt vaak aan het licht bij een IP-scan of een due diligence onderzoek in het kader van een overname, fusie, herfinanciering of re-allocatie van rechten. Zelfs bij organisaties waar auteursrechten tot de key assets behoren, zoals uitgeverijen, ontwerpbureaus, softwarebedrijven, machinebouwers, is dit vaak niet goed geregeld.

Schriftelijk

Overdracht – en sinds 2016 ook een exclusieve licentie – kan enkel schriftelijk plaatsvinden. Voor bestaande werken en door levering bij voorbaat kan overdracht ook voor toekomstige werken, als maar voldoende bepaald is waar het over gaat. Hoe concreter, hoe beter.