Blog

Kroniek AVG-jurisprudentie mei 2018-mei 2020

De afgelopen twee jaar zijn meer dan 300 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl over de AVG. Een aantal uitspraken is belangwekkend, andere voorspelbaar en bij een aantal uitspraken lijkt de rechter de AVG niet juist toe te passen. Voor iedereen die mogelijk een aantal uitspraken heeft gemist, zet deze kroniek de belangrijkste uitspraken op een rij. […]

De afgelopen twee jaar zijn meer dan 300 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl over de AVG. Een aantal uitspraken is belangwekkend, andere voorspelbaar en bij een aantal uitspraken lijkt de rechter de AVG niet juist toe te passen. Voor iedereen die mogelijk een aantal uitspraken heeft gemist, zet deze kroniek de belangrijkste uitspraken op een rij.

Inleiding

Deze kroniek biedt een overzicht van de gepubliceerde rechtspraak over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rechters geven invulling aan de in de AVG veelvuldig gebruikte open normen. Dit kan houvast bieden voor de rechts- en adviespraktijk. Ook is interessant om na te gaan of de rechtspraak begrippen nu anders invult dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het geval was. Daarnaast introduceert de AVG enkele nieuwe begrippen en verplichtingen waarover vanzelfsprekend nog niet eerder jurisprudentie is verschenen.

De kroniek behandelt alleen uitspraken van de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU). Buitenlandse rechtspraak en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan evenzeer interessant zijn voor de inkleuring van de AVG in de Nederlandse rechtspraktijk, maar is enkel al omwille van de omvang en toegankelijkheid niet meegenomen. Uitspraken over art. 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten voor de Mens (EVRM), art. 10 Grondwet en bij-voorbeeld over de Wet politiegegevens worden ook niet besproken. Wel wordt zijdelings verwezen naar enkele besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De kroniekperiode loopt van 26 mei 2018 tot 26 mei 2020. Voor deze periode is op www.rechtspraak.nl gezocht naar uitspraken waarin ‘persoonsgegevens’ en ‘AVG’ als trefwoorden voorkomen, aangevuld met de relevante jurisprudentie van het HvJ EU uit deze periode. De auteurs zijn zich ervan bewust dat maar een beperkt gedeelte van alle rechtspraak wordt gepubliceerd.

De indeling van deze kroniek is zoveel mogelijk gebaseerd op de volgorde waarin de verschillende onderwerpen in de AVG aan de orde komen. Dit heeft geleid tot de volgende indeling: definities, rechtmatigheid, rechten van betrokkenen, uitzonderingen, aansprakelijkheid en schadevergoeding en ten slotte procesrecht en handhaving.

De gehele AVG-kroniek is hier raadpleegbaar in pdf-versie.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.