Privacy- en cookieverklaring

Voor het laatst gewijzigd op: 6 juli 2020 

Dit is de Privacy- en cookieverklaring (“Verklaring”) van Louwers Advocaten B.V, tevens handelend onder de naam Louwers IP|Technology Advocaten (hierna “Louwers Advocaten”, “wij” of “ons”).

In deze Verklaring lichten wij onder andere uit welke persoonsgegevens van welke categorieën personen wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast leggen wij uit van welke cookies wij gebruikmaken en waarom. Wij raden u aan deze Verklaring zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Als advocatenkantoor verwerkt Louwers Advocaten persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder meer om persoonsgegevens van:

 1. sollicitanten of andere personen die zich oriënteren op een baan of stageplaats bij Louwers Advocaten (hierna: “Sollicitanten”);
 2. personen die cliënt zijn bij Louwers Advocaten of die werkzaam zijn bij onze cliënten (hierna: “Cliënten”);
 3. personen van wie Louwers Advocaten producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (hierna: “Leveranciers”);
 4. bezoekers van onze website (hierna: “Websitebezoekers”); en
 5. derden, zoals personen die geen cliënt zijn, maar wiens persoonsgegevens wel in de dossiers voorkomen die wij in behandeling hebben (waaronder wederpartijen) en andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en/of deskundigen met wie wij samenwerken (hierna: “Derden”).

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Voor welke doeleinden? En op basis van welke wettelijke grondslag?

1. Sollicitanten 

Van Sollicitanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht;

b) Gevolgde opleidingen, cursussen en stages;

c) Gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de eventuele beëindiging daarvan;

d) Andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het vervullen van de functie waarnaar is gesolliciteerd, zoals gegevens die in een CV of sollicitatiebrief worden vermeld, referenties of uitslagen van een competentietest;

e) Eventueel: bankgegevens (bankrekeningnummer en naam rekeninghouder); en

f) Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Sollicitanten verwerken:

Doeleinden Grondslag
a) Ter vaststelling van de identiteit van de Sollicitant en het kunnen leggen van contact in verband met de sollicitatieprocedure ·         Uitvoering overeenkomst

 

b), c) en d) De beoordeling van de geschiktheid van de Sollicitant voor een vacante functie en de interne bedrijfsbeveiliging ·         Wettelijke plicht

·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

e) De vergoeding van eventueel gemaakte reiskosten ·         Uitvoering overeenkomst

·         Toestemming

f) De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving ·         Wettelijke plicht

·         Gerechtvaardigd belang

 

2. Cliënten

Van Cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geslacht, en in voorkomende gevallen een identiteitsbewijs;

b) Gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil, waaronder gegevens van wederpartijen of derden;

c) Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, zoals bank- en salarisgegevens; en

d) Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Cliënten verwerken:

Doeleinden Grondslag
a) Ter vaststelling van de identiteit van de Cliënt, het uitvoeren van cliëntonderzoek en het communiceren ten behoeve van de juridische dienstverlening aan Cliënt ·         Wettelijke plicht

·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

b) De juridische dienstverlening en advisering, waaronder het behandelen van geschillen en het voeren van juridische procedures. ·        Wettelijke plicht

·        Uitvoering overeenkomst

·        Gerechtvaardigd belang

c) Het doen van betalingen en het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan), het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole of andersoortige controle ·        Wettelijke plicht

·        Uitvoering overeenkomst

·        Gerechtvaardigd belang

d) De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving ·         Wettelijke plicht

·         Gerechtvaardigd belang

3. Leveranciers 

Van Leveranciers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) en geslacht;

b) Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;

c) Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen, zoals bankgegevens; en

d) Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Leveranciers verwerken:

Doeleinden Grondslag
a) Het onderhouden van contacten en het communiceren ten behoeve van gedane bestellingen en afgenomen diensten ·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

b) Het doen van bestellingen en het inkopen van diensten, onder andere ten behoeve van onze interne bedrijfsvoering ·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

c) Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole ·         Wettelijke plicht

·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

d) De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving ·         Wettelijke plicht

·         Gerechtvaardigd belang

 

4. Websitebezoekers

Van Websitebezoekers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Gegevens die door middel van het contactformulier op onze website worden verstrekt, zoals een naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het bericht;

b) Gegevens die door middel van een ander formulier op onze website worden verstrekt in verband met een aanmelding voor een cursus of andere evenement dat door ons wordt georganiseerd, zoals een naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het bericht; en

c) Gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens ten behoeve van bezoekersstatistieken.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Websitebezoekers verwerken:

Doeleinden Grondslag
a) Het onderhouden van contacten en het communiceren over een eventueel gestelde vraag of een ander (informatie)verzoek ·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

·         Toestemming

b) Het onderhouden van contacten en het verspreiden va informatie over een cursus of ander evenement, zoals het tijdstip van aanvang en de locatie ·         Gerechtvaardigd belang

·         Toestemming

c) De kwaliteit en vindbaarheid van de website en daarmee de vindbaarheid van ons kantoor verbeteren ·         Gerechtvaardigd belang

 

5. Derden 

Van Derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a) Contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen), geboortedatum, geboorteplaats en geslacht indien en voor zover aan ons bekend gemaakt);

b) Inhoud van (elektronische) berichten afkomstig van of bestemd voor Derden;

c) Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, zoals bankgegevens;

d) Andere gegevens die ons door Cliënten of andere Derden worden verstrekt of die uit openbare bronnen worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak.

In onderstaand overzicht staat voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag wij de persoonsgegevens van Derden verwerken:

Doeleinden Grondslag
a) Het onderhouden van contacten en het communiceren ten behoeve van de juridische dienstverlening ·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

b) Ter uitvoering van de juridische dienstverlening en advisering ten behoeve van onze Cliënten, waaronder het behandelen van geschillen en het voeren van juridische procedures. ·         Wettelijke plicht

·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

 

c) Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole ·         Wettelijke plicht

·         Uitvoering overeenkomst

·         Gerechtvaardigd belang

d) De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving ·         Wettelijke plicht

·         Gerechtvaardigd belang

Verwerking op basis van toestemming 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van Sollicitanten kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure binnen ons kantoor; en
 • anderen, met toestemming van de Sollicitant (zoals een referent) of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Cliënten kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de behandeling van een zaak;
 • Leveranciers, zoals externe vertaalbureaus;
 • Derden, zoals wederpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen in het kader van onze dienstverlening; en
 • anderen, met toestemming van de Cliënt, of als sprake is van een wettelijke verplichting. 

Persoonsgegevens van Leveranciers kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de bestelling of levering van diensten door de Leverancier; en
 • anderen, met toestemming van de Leverancier, of als sprake is van een wettelijke verplichting. 

Persoonsgegevens van Websitebezoekers kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij het onderhouden van contact met Websitebezoekers en het verspreiden van informatie over onze cursussen of andere evenementen;
 • Leveranciers, bijvoorbeeld de partij die voor de gebruiksstatistieken van onze website bijhoudt; en
 • anderen, met toestemming van de Websitebezoeker, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Derden kunnen we delen met:

 • personeel of leidinggevenden die betrokken zijn bij de behandeling van een zaak;
 • Cliënten of andere Derden, zoals wederpartijen of andere advocaten, in het kader van onze dienstverlening;
 • Leveranciers, zoals externe vertaalbureaus; en
 • anderen, met toestemming van de Derde, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

In het geval van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij zullen wij, indien noodzakelijk, een (verwerkers)overeenkomst met deze derde sluiten, die voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Soms moeten we persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een vonnis in het buitenland ten uitvoer moet worden gelegd of dat wij diensten afnemen van Leveranciers die buiten de EER gevestigd zijn. Als een dergelijke situatie zich voordoet en uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat een lager beschermingsniveau biedt aan uw persoonsgegevens dan de landen binnen de EER, dan zullen er door ons passende waarborgen worden getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zoals het sluiten van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract met de ontvanger van de persoonsgegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe?

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, onder meer passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een wettelijke bewaartermijn. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Persoonsgegevens van Sollicitanten worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de Sollicitant bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren;
 • Onze financiële administratie wordt zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht;
 • De door ons behandelde dossiers worden twintig jaar bewaard in verband met de wettelijke verjaringstermijn voor beroepsfouten

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage (waaronder een kopie), rectificatie en/of wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of om ons om overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verzoeken. U kunt hiervoor contact opnemen via info@louwersadvocaten.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan zullen wij dat aan u melden. Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op een verzoek.

Welke cookies en social media buttons gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Op de website van Louwers Advocaten wordt gebruik gemaakt van onderstaande cookies.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden, zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

Website statistieken cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de Websitebezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de Websitebezoeker op de onze site terecht is gekomen.

Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres van een Websitebezoeker gemaskeerd. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet, wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens van Websitebezoeker.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, ‘liken’ of promoten op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Google +. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media aanbieders zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Louwers Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze social media aanbieders omgaan met uw (persoons)gegevens. Wij adviseren u dan ook om het privacy- en cookiebeleid van deze aanbieders te raadplegen indien u gebruikmaakt van de button op onze website.

Cookies weigeren en verwijderen 

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

Wij helpen graag verder als u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze Verklaring. U kunt dat doen door te mailen of te bellen naar de hieronder vermeldde contactgegevens. Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of als u in een ander land woont of werkt, bij de privacy toezichthouder van dat betreffende land. Als uw klacht geen betrekking heeft op de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens door ons kantoor, dan verwijzen wij u naar onze kantoorklachtenregeling.

Contactgegevens

Louwers Advocaten B.V.
Postbus 440
5600 AK Eindhoven – NL
T: +31 40 2393 200
E: info@louwersadvocaten.nl

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close